ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder leggen we uit welke cookies we gebruiken

De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en activiteiten van de Stichting INVK (hierna “INVK”). Door het aangaan van een overeenkomst met INVK, gaat u specifiek en automatisch akkoord met deze voorwaarden. Het INVK behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen.

U gaat ermee akkoord dat noch het INVK noch haar filialen of verbonden bedrijven (tezamen genoemd “Verbonden Entiteiten”) aansprakelijk is jegens u of overige derden in verband met enige wijziging, onderbreking of beëindiging van deze site, geheel of gedeeltelijk, of in verband met enige diensten, inhoud, kenmerken of producten die via deze site worden aangeboden. Uw voortgezet gebruik van de site na zulke wijzigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige wijzigingen in deze voorwaarden, geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De doelstelling van de website is om informatie te verschaffen en communicatie te verzorgen omtrent de activiteiten en diensten van INVK. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de website en de inhoud ervan, en om uw toegang tot het gehele of een gedeelte van de website te beperken, te allen tijde en naar eigen goeddunken. U gaat ermee akkoord om aan alle toepasselijke wetten te voldoen tijdens uw gebruik van deze website. Algemene Voorwaarden Stichting Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Almere.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht (hierna te noemen: INVK) en Opdrachtgever.

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee het INVK een overeenkomst sluit, zoals bijvoorbeeld een deelnemer aan een Kennisteam of een KennisPartner.

1.3 Onder een Kennisteam wordt verstaan een door het INVK georganiseerde samengestelde groep van deelnemers met gemeenschappelijke interessegebieden, werk- en denkniveau en/of functieniveau, waar individuele personen of organisaties aan deelnemen.

2.1. De overeenkomst kan op meerdere manieren met het INVK tot stand komen, zowel telefonisch, via de website, schriftelijk of per email.

2.2. Eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg.

Het INVK en Opdrachtgever zullen in Kennisevent treden om eventuele nietige bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door het INVK.

3.1a. Try out deelnemer: Na ontvangst van betaling geldt deelname aan 1 kennisevent, met vervolgens de optie een Traject te starten.

3.1b. Vaste deelnemer: Na ontvangst van betaling van het gekozen Traject geldt onmiddellijke ingang voor 1 jaar.
Explore Traject: Geeft recht op 3 Kennisevents per jaar.
Specialize Traject: Geeft recht op 6 Kennisevents per jaar.

3.2a. Het INVK heeft het recht de deelname aan een Kennisteam te annuleren via e-mail tot maximaal 5 dagen voor de betreffende datum. Er zal dan gezamenlijk met het INVK worden gezocht naar een kosteloze nieuwe datum voor een vervolg.

3.2b. Indien er geen vervangend Kennisevent beschikbaar is in het huidige Trajectjaar, wordt het Traject kosteloos met een opeenvolgend kwartaal verlengd. Het is niet mogelijk om een Kennisevent te annuleren in ruil voor een restitutie of een verlenging op een later tijdstip in te willigen.

3.3. In het geval waarbij de Opdrachtgever zelf niet in staat is na annulering een vervolgbijeenkomst bij te wonen, mag zij een vervanger uit eigen organisatie aanwijzen.

3.4a In het geval de Opdrachtgever niet in staat zou zijn een vervanger vanuit de eigen organisatie aan te kunnen wijzen, zullen de annuleringskosten in rekening worden gebracht bij deelname aan een Try out sessie.

3.4b In het geval van een Explore Traject heeft de deelnemer gedurende het traject de mogelijkheid om de deelname eenmalig kosteloos door te schuiven.

3.5. In het geval waarbij de Opdrachtgever bij een Try out deelname niet in staat is een Kennissessie bij te wonen en niet annuleert en/of een vervanger aanwijst, zullen de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

3.6. Het INVK heeft te allen tijde het recht om – met opgave van redenen – het Kennisevent voor een deelnemer te weigeren, in dat geval heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, door Opdrachtgever aan het INVK, betaalde bedrag.

3.7. Annulering voor aanvang van het eerste kennisevent door de deelnemer geschiedt telefonisch via 088 – 0666160 of per e-mail: ledencommissie@invk.nl.

3.8. Een try out deelnemer heeft ten alle tijden de optie om voor het bedrag van €49,95 administratiekosten zijn deelname door te schuiven naar een volgend kennisevent bij annulering van een deelname. Maakt de deelnemer gebruik van de optie om door te schuiven dan gaat de deelnemer akkoord met het betalen van het volledige factuurbedrag plus administratiekosten.

3.9 De betaling van de factuur dient door de Opdrachtgever 7 dagen voor aanvang van het Kennisevent bij het INVK te zijn voldaan.
Op het moment dat een deelnemer geen gebruik wilt maken van de optie tot doorschuiven brengen wij op de volgende manier annuleringskosten in rekening:
– Voor annuleringen vanaf de inschrijfdatum tot 8 weken voor aanvang van het kennisevent brengen wij 25% van de totaalprijs in rekening middels een creditfactuur en een annuleringsfactuur van € 98,75 excl. BTW. Ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
– Voor annuleringen tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van het kennisevent brengen wij 50% van de totaalprijs in rekening middels een creditfactuur en een annuleringsfactuur van € 197,50 excl. BTW. Ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
– Voor annuleringen tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van het kennisevent brengen wij 75% van de totaalprijs in rekening middels een creditfactuur en een annuleringsfactuur van € 296,25 excl. BTW. Ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
– Voor annuleringen van 2 weken voor aanvang tot de datum van het geplande kennisevent brengen wij 100% van de totaalprijs in rekening en blijft de oorspronkelijke factuur van toepassing. Ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden
3.9. Restitutie. Er vindt geen restitutie plaats zodra de deelnemer
na aanmelding geen gebruik meer wilt maken van het event
na aanmelding geen gebruik wilt maken van de optie tot doorschuiven
na annulering al 1x gebruik heeft gemaakt van doorschuiven
niet aanwezig is geweest bij het event
er geen (door INVK goedgekeurde) passende vervanger uit de eigen organisatie kan komen
3.10. In alle gevallen kan – na toestemming van het INVK – een vervanger worden gestuurd. Het annuleren of wijzigen kan telefonisch via 088 – 0666160 of per e-mail: ledencommissie@invk.nl.

3.11. In het geval waarbij de deelnemer niet bij het Gratis Kennisevent aanwezig zal zijn of niet komt opdagen gaat de deelnemer akkoord met het betalen van de annuleringsfactuur van €99.

3.12. In het geval waarbij de deelnemer niet bij de Kennismarkt of Eerste kennismakingssessie aanwezig zal zijn of niet komt opdagen gaat de deelnemer akkoord met het betalen van de annuleringsfactuur van €99.

4.1. Het INVK brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen binnen de op de factuur gestelde termijn.

4.2. De betalingstermijn is 30 dagen. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht de incassokosten van € 15,00 aan het INVK te vergoeden.

4.3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden zijn wij genoodzaakt om de openstaande factuur over te dragen aan DAS incasso. De daaruit voortvloeiende kosten voor het incasseren van de openstaande factuur worden aan u doorberekend.

5.1. In het geval waarbij na het sluiten van de overeenkomst, het INVK of de KennisPartner een andere datum wil voorstellen, zal er gezamenlijk worden gezocht naar een kosteloze nieuwe datum.

5.2. In het geval waarbij de KennisPartner zelf niet in staat is een Kennisevent bij te wonen, mag zij een vervanger(s) uit eigen organisatie aanwijzen.

5.3. Mogelijke kostenvergoedingen van de KennisPartner aan het INVK worden vooraf door het INVK gefactureerd en door de KennisPartner volledig vergoed.

5.4. Het INVK heeft het recht om – met opgave van redenen – het Kennisevent te annuleren of deelname van een KennisPartner te weigeren, in welke gevallen de KennisPartner recht heeft op terugbetaling van het volledige door KennisPartner aan het INVK betaalde bedrag.

6.1. Na het versturen van de bevestigingsemail aan de Opdrachtgever stuurt het INVK een factuur aan de Opdrachtgever.

6.2. Het INVK vervaardigt de factuur gebaseerd op de voorwaarden als gesteld op de offerte.

6.3. Indien voor aanvang van het Kennisevent niet de betaling van de factuur door het INVK is ontvangen, kan het INVK-deelname van de Opdrachtgever aan het Kennisevent annuleren, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige factuur plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht de incassokosten van € 15,00 aan het INVK te vergoeden.

7.1. Het auteursrecht op de door het INVK uitgegeven brochures, materialen, manuals, sheets, welke andere in de Kennisteam gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij de INVK, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het INVK zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het INVK berust uitsluitend bij het INVK.

7.3. Het INVK of diens licentiegevers zijn de enige en exclusieve eigenaars, of gemachtigde licentiehouders, van alle tekst, software, afbeeldingen, ontwerpen, middelen, en alle auteursrechten, handelsmerken, en verdere intellectuele en andere eigendomsrechten vermeld op, beschikbaar via, of gebruikt in verband met de website en de geleverde diensten. Ingeval enige van deze rechten eigendom zijn van derden, behouden wij het recht voor om deze partijen te assisteren bij het handhaven en instandhouden van hun eigendomsrechten. Behalve zoals hierna uiteengezet, gaat u ermee akkoord niets uit deze gegevens te kopiëren, distribueren, wijzigen, of afgeleide werken te maken van enige materialen zoals afgebeeld op of beschikbaar via de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van zulke materialen. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, wordt er u geen licentie toegekende en er worden geen rechten verleend op grond van toegang op de website. Alle rechten die niet expliciet worden verleend als onderdeel van deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden aan het INVK en diens licentiehouders.

8.1. Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden op enigerlei wijze het concept (of delen van het concept) van het INVK te gebruiken, in (gedeeltelijk) aangepaste vorm, voor commerciële of non-commerciële doeleinden, voor zichzelf of voor derden, zonder expliciete schriftelijke toestemming van het INVK. Het is de Opdrachtgever tevens niet toegestaan het concept van het INVK aan derden te verstrekken of door te verkopen zonder schriftelijke toestemming van het INVK.

8.2. Alles wat binnen het Kennisteam wordt besproken blijft binnen het Kennisteam. Voor aanvang van de Kennisevent zal hiervoor getekend worden.

9.1. De Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan het Kennisevent relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan de Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken alleen in het geval dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

9.2. Het INVK spant zich in om het gegeven Kennisevent naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van het INVK hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

9.3. Het INVK is tegenover de deelnemers en/of KennisPartner die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.4. Het INVK is niet aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van de samenwerking, in welke vorm dan ook.

9.5. Het INVK is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld door het door het INVK ingestelde Geschillencommissie.

9.8. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.9. Eventuele rechtsvorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van de website moeten worden aangevangen door u binnen een (1) jaar vanaf de datum dat zulke actie voor het eerst ontstaan is, of u wordt geacht voorgoed afstand gedaan te hebben van zulke juridische actie.

De site en alle materialen of diensten die beschikbaar gemaakt worden door middel van de site, worden ‘als zodanig’ geleverd zonder welke garantie dan ook, zij het expliciet, impliciet of wettelijk voorgeschreven. U gaat ermee akkoord dat u alle risico’s die verband hebben met gebruik van deze site zult evalueren en dragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enig vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van materialen beschikbaar via de site (inclusief enige inhoud die door derden is aangeleverd). Het INVK en diens verbonden entiteiten vrijwaren zich van alle garanties in verband met de site en alle producten, diensten (inclusief zonder beperking producten en diensten aangeboden door derden) of materialen verkregen via de site, voor zover toelaatbaar onder de toepassende wet, inclusief garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet-schenden, en eigendomstitel.

Noch het INVK noch enige van diens verbonden entiteiten zullen aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, bijkomstige schade, gevolgschade, speciale schade, punitieve schade of exemplarische schade van welke aard dan ook, op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor gederfde winst, gebruik, gegevens, verlies van andere immateriële elementen, veiligheid of informatie verleend in verband met uw gebruik van de site, of ongeautoriseerde onderschepping van zulke informatie door derden, zelfs indien niet van te voren gewaarschuwd is omtrent zulke schade of verlies. Met name, en zonder beperkingen, zal noch INVK noch enige van diens verbonden entiteiten aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de site of van enige materialen geplaatst op de site door het INVK of een derde partij. Uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met uw gebruik van de site. De maximale aansprakelijkheid van het INVK in verband met alle schade, verliezen en rechtsvorderingen, voortvloeiende uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), of anderszins, zal bedragen de totale hoeveelheid, indien enig, betaald door u aan het INVK voor toegang en gebruik van de site.

U verklaart dat u het INVK, diens functionarissen, directeuren, personeelsleden, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, zakenrelaties en agenten zult verdedigen, schadeloos stellen, en vrijwaren tegen alle aanspraken, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) voortvloeiende uit of met betrekking tot:

(i) elke schending door u van deze Algemene Voorwaarden;

(ii) uw gebruik van materialen of functies beschikbaar op de website (met uitzondering van de mate waarop een claim is gebaseerd op schending van enig recht van derden door materialen ontworpen door het INVK); of

(iii) een overtreding door u van de toepasselijke wetgeving of van enige overeenkomst of voorwaarden met derden waaraan u bent onderworpen.

Indien enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zal worden gehouden of verklaard om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank, zal deze voorwaarde of bepaling ineffectief worden, maar zal geen afbreuk doen aan andere voorwaarden of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, en deze Algemene Voorwaarden zullen aangepast worden geacht voor zover noodzakelijk om deze Algemene voorwaarden afdwingbaar, valide en, voor zover de wet dit toelaat, in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen te maken (en de overige voorwaarden en bepalingen blijven volledig van kracht en effect).

Het falen van INVK om geheel of gedeeltelijk enige rechten uit te oefenen of het afzien van een schending van deze Algemene Voorwaarden vormen geen beletsel voor een latere uitoefening van dit recht door INVK of een verklaring van afstand door INVK worden geacht in geval van eventuele latere inbreuk door u op dezelfde of enige andere voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden. INVK’s rechten en rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief, en de uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal het recht van INVK om enig ander recht of rechtsmiddel uit te oefenen niet beperken.

Deze voorwaarden zijn niet toewijsbaar en niet overdraagbaar door u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van INVK. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze Algemene Voorwaarden bindend zijn voor en ten gunste van de betreffende partijen en hun respectievelijke erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Tenzij uitdrukkelijk anders hier vermeld, zullen er geen begunstigden derden zijn voor deze Algemene Voorwaarden.

Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt door vermelding op de website van INVK (invk.nl).

1. Begripsbepaling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

INVK: de directie van Stichting INVK, verantwoordelijk voor de behandeling van klachten bereikbaar via Postbus 289 1200 AG HILVERSUM
Klacht: iedere schriftelijke, niet anonieme uiting van ongenoegen over een kennissessie van INVK.
Klager: de Opdrachtgever die een schriftelijke, niet anonieme klacht bij INVK indient.
Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met INVK.
2. Toepasselijkheid

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen INVK en Opdrachtgever.

3. Vertrouwelijkheid

Zowel INVK als de Opdrachtgever zullen de aan hen toevertrouwde gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden bekend maken voor zover het gegevens betreft die aan hen ter kennis zijn gekomen, op welke wijze ook, bij de behandeling van een klacht.

4. Klachten

Indiening en inhoud klacht

4.1 Klachten over de geleverde zaken en/of diensten dienen binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per brief of per e-mail) te worden ingediend bij INVK (via Postbus 289 1200 AG HILVERSUM).

De klacht dient in ieder geval te bevatten:

Naam en (e-mail)adres klager.
Datum klacht. – Duidelijke omschrijving van de klacht (incl. datum en plaats).
Reden van de klacht.
Wijze waarop INVK de klacht weg zou kunnen nemen.
4.2 Indien een klacht niet binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk is ingediend bij INVK, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die hij op grond van de overeenkomst met INVK of de wet mocht hebben. Het indienen van een klacht laat nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Toelichting: INVK neemt ingediende klachten serieus, ten gevolge waarvan van Opdrachtgever verlangd mag worden dat hij klachten op korte termijn kenbaar maakt. Omdat bij de door INVK verzorgde trainingen meer mensen betrokken zijn (in de ontwikkeling van een training, het docentschap en de logistieke ondersteuning), de betrokkenen op verschillende locaties werkzaam zijn en het ook incidenteel door INVK ingeschakelde derden kunnen zijn, is het van belang een klacht tijdig kenbaar te maken. De toedracht rond een klacht is na verloop van (te veel) tijd niet meer te achterhalen wat zowel in het nadeel van de Opdrachtgever als van INVK is.

Ontvangst en afhandeling klacht

4.3 INVK bevestigt de ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk aan klager, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst. Deze bevestiging wordt verzorgd door Mevrouw S. Pop.

4.4 INVK reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Indien INVK meer tijd nodig heeft voor het behandelen van, althans het reageren op de klacht, zal INVK dat binnen 7 dagen na ontvangst aan de klager mededelen. In voorkomend geval motiveert INVK het uitstel en geeft zij een indicatie van de termijn die zij nodig heeft om op de klacht te reageren.

4.5 De reactie op de klacht kan een definitief standpunt inhouden, of een uitnodiging tot mondeling overleg. Bij dit laatste zullen partijen trachten tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

5. Registratie en bewaartermijn

Alle klachten en geschillen, alsmede de wijze van afhandeling, worden geregistreerd. Klachten geschillendossiers worden 2 jaar bewaard.

PRIVACYBELEID

Laatste herziening: 24 mei 2018
Dit Privacybeleid (“Beleid”) heeft betrekking op de behandeling van alle Persoonlijke gegevens die INVK verzamelt wanneer u de websites (de “Website”) bezoekt. Bij het INVK begrijpen we dat privacy belangrijk is voor de bezoekers van de website. Door het bezoeken of andere interactie met de website, geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor dit beleid en de verzameling, het gebruik, verwerking en overdracht van uw Persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, en we zullen het gewijzigde beleid hier plaatsen. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze geplaatst is op de website. Uw voortdurende toegang tot of het gebruik van de website na de bekendmaking van enig eventueel gewijzigd beleid geeft uw ondubbelzinnige aanvaarding van dergelijk gemodificeerd beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de website.

U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van dit beleid, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Dit beleid wordt verder onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van het INVK op de Website.

1.1 Informatie van uw interactie met onze website; Gebruik van Cookies

Net als veel website-eigenaren, ontvangt en registreert het INVK niet-persoonlijk identificeerbare informatie van uw browser in de website server logs. Wanneer u een pagina aanvraagt via uw browser, worden de navigatie en clickstream data, zoals IP-adres, browser (en versie), besturingssysteem, datum, tijd, en de site waar u vandaan kwam, opgeslagen in een logbestand.

We maken gebruik van “cookie” technologie op onze website. Cookies stellen ons in staat om de computer van een gebruiker te identificeren (dus hoeft u bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen elke keer dat u een bezoek aan de website brengt), en kunnen helpen bij het gemakkelijker maken voor een gebruiker om door de website te navigeren (cookies kunnen de voorkeuren van een gebruiker en andere gegevens over websitebezoek van de gebruiker opnemen). Uw webbrowser kan u toestaan om cookies uit te schakelen, maar u moet zich realiseren dat daarmee bepaalde functies of pagina`s van de website niet langer beschikbaar kunnen worden. Behalve voor het doel van handhaving van onze Algemene Voorwaarden of de naleving van wettelijke verplichtingen, gebruiken we deze informatie niet om specifieke personen te identificeren.

1.2 Persoonlijke informatie Voorbeelde

Afgezien van deze standaard traceergegevens, de enige persoonlijke informatie die wij verzamelen over u is zo`n persoonlijk identificeerbare gegevens (“Persoonlijke gegevens”) als u bewust aan ons verstrekt op de Website. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, huisadres en telefoonnummer, financiële informatie en/of andere persoonlijke informatie die u aangeeft. Tenzij anders bepaald door de wet of op grond van dit beleid, is het INVK de enige eigenaar van informatie die verzameld is op de website.

1.3 Gebruik en delen van Persoonlijke informatie

Voor zover toegestaan door de wet en tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, kunnen Persoonlijke gegevens die verzameld zijn worden gebruikt voor systeem en website onderhoud en verbetering, beheer en audit doeleinden, het evalueren, beschouwen en verwerken van aanvragen die u indient met betrekking tot een dienst aangesloten bij het INVK op enigerlei wijze, om met u te communiceren over INVK gerelateerde activiteiten en diensten en we stellen u op de hoogte wanneer u de relevante Persoonlijke informatie aan ons levert.

Wij kunnen uw Persoonlijke informatie delen met onze INVK kantoren, technische consultants, derde auditors, derde partijen die betrokken zijn bij de beoordeling, verwerking of behandeling van een dienst en activiteit aangesloten bij het INVK op enigerlei wijze, andere derde partijen die de website ter beschikking stellen , de functionaliteit verbeteren of anderszins diensten verlenen aan het INVK of haar dienstverleners, een andere persoon of entiteit waarover wij u op de hoogte stellen wanneer u uw Persoonlijke gegevens opgeeft, en elke andere persoon of entiteit die nodig zijn voor de bescherming van de rechten of veiligheid van het INVK of anderen. Daarnaast kunnen wij telefoongesprekken opnemen met het oog op trainingsdoeleinden of om fraude te voorkomen of te bestrijden.

We zullen uw Persoonlijke informatie niet verkopen, op de markt brengen, delen, verhuren of anderszins distribueren aan anderen op manieren die verschillen van wat wordt beschreven in dit Beleid. Tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan, zullen we alleen uw Persoonlijke informatie aan een andere persoon of bedrijf vrijgeven met uw toestemming of voor zover vereist of toegestaan door de wet.

Let op: wij behouden ons het recht om uw Persoonlijke gegevens en andere informatie over te dragen aan onze opvolgers in het bedrijfsleven en kopers of overnemers van een van onze activa.

Als u ons niet wilt voorzien van uw Persoonlijke gegevens, bent u niet verplicht om dit te doen; echter, terwijl u nog steeds toegang tot de website hebt, zullen bepaalde diensten voor u misschien niet beschikbaar zijn. Door het verstrekken van uw Persoonlijke gegevens aan ons via de website, gaat u akkoord met het ontvangen van informatie en updates van ons, onze vertegenwoordigers of onze geautoriseerde derde dienstverleners (behalve waar wettelijk verboden). U kunt contact opnemen met ons op info@invk.nl op elk gewenst moment met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens en om correcties te verzoeken over dergelijke informatie.

1.4 Beveiliging van Persoonlijke gegevens

Hoewel we redelijke inspanningen ondernemen om ongeautoriseerde Internet toegang tot gebruiker gegevens die wij van u verzamelen te voorkomen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die u ons stuurt of online verstrekt, of informatie die opgeslagen wordt door ons of onze serviceproviders, en u dient zulke Persoonlijke informatie in op uw eigen risico. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk voor openbaarmaking van uw persoonlijke informatie als deze te wijten is aan fouten in de transmissie of de handelingen van onze dienstverleners of andere derde partijen. U aanvaardt alle risico`s geassocieerd met een overdracht van gegevens en gebruik van het Internet, met inbegrip van het risico dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden onderschept in transit.

2. Externe Links

De website kan links naar websites van derden bevatten. Tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk anders vermelden, doet het INVK geen enkele uitspraak over de inhoud van deze websites. Het feit dat het INVK een link heeft verstrekt aan een site is geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring, of aansluiting met betrekking tot deze site, de eigenaars, of diens leveranciers. Er zijn risico`s verbonden aan het gebruik van enige informatie, software of producten gevonden op het internet, en het INVK waarschuwt u ervoor zorgen dat u deze risico’s begrijpt alvorens het ophalen, het gebruiken, het vertrouwen op, of het iets kopen via het internet. Bovendien, als u de website verlaat en andere sites bezoekt, moet u zorgvuldig de privacy verklaringen lezen van andere websites die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Deze andere websites kunnen persoonlijke gegevens verzamelen of hun eigen cookies naar uw computer sturen. Houd er s.v.p. rekening mee dat het INVK niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites.

3. Toestemming

Het INVK is bezorgd over de bescherming van de online privacy van alle gebruikers of bezoekers. De website is niet bedoeld voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar, en we hebben geen intentie om de Persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 te verzamelen. Als we ons ervan bewust worden dat een kind ons heeft voorzien van Persoonlijke informatie, zullen we redelijke inspanningen gebruiken om deze gegevens uit onze database te verwijderen. Als u weet of vermoedt dat uw kind dat onder de leeftijd van 13 jaar is ons heeft voorzien van persoonlijke informatie, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen als u wilt dat de door uw kind verstrekte informatie wordt verwijderd uit onze administratie.

4. Retentie, opslaan en verwijderen van informatie

U hebt de mogelijkheid, op elk gewenst moment, om verwijdering van uw Persoonlijke gegevens in ons bezit te vragen; echter, wij kunnen sommige of al uw persoonlijke gegevens behouden voor het bijhouden van gegevens of juridische doeleinden, om onze algemene voorwaarden af te dwingen, of als gevolg van het opslaan van dergelijke informatie op onze systemen door middel van routine back-up of archivering processen. Alle verzoeken tot verwijdering moeten naar info@invk.nl worden verzonden en wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst verwerken. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit de lijsten of systemen van een derde partij die eerder uw informatie heeft ontvangen in overeenstemming met dit beleid.

5. Recht van bestuur

Het Nederlands recht is van toepassing op dit beleid, ongeacht uw locatie. U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in Nederland, Europa, voor alle kwesties of geschillen die voortvloeien uit of in verband met dit beleid of uw toegang tot of het gebruik van de website.

6. Communicatie en Uitschrijven

Door het verstrekken zowel mondeling tijdens een telefoongesprek als schriftelijk van uw e-mailadres aan ons, geeft u uitdrukkelijk toestemming om e-mails van ons te ontvangen. We kunnen e-mail gebruiken om te communiceren met u, om informatie te sturen die u hebt aangevraagd of om enquetes of informatie over andere producten of diensten ontwikkelen door ons of onze partners te sturen; maar we zullen uw e-mailadres niet geven aan een andere partij om hun producten of diensten rechtstreeks aan u te promoten. Als u dit soort e-mails niet van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door het sturen van een e-mail naar ons op info@invk.nl; echter, begrijp s.v.p. dat we kunnen u e-mails kunnen blijven sturen in verband met een account die u hebt bij ons, elk verzoek dat u hebt ingediend, of enige transactie of overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Houdt u er rekening mee dat er een korte vertraging zou kunnen zijn tussen het moment dat u uw aanvraag om af te melden indient en wanneer dit wordt verwerkt en weergegeven in onze systemen; daarom kan het zijn dat u bepaalde communicatie van ons blijft ontvangen voor een beperkte tijd nadat u zich hebt afgemeld. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw geduld. Met uitzondering van Persoonlijke informatie als onderdeel van een aanvraag of een aankoop, elke communicatie of materiaal voorgelegd door u aan ons via e-mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet- vertrouwelijk en gepatenteerd.

Vragen of suggesties

Het is belangrijk voor ons bij het INVK om te horen wat de bezoekers en gebruikers van de website te zeggen hebben over onze diensten of ons beleid. Als u nog vragen, problemen of klachten over dit Beleid hebt of ons wilt laten weten wat u denkt over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via info@invk.nl